กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติคือ บุคลากรที่ดี การสร้างบุคลากรที่ดีเริ่มต้นจาก การศึกษาและการศึกษาที่ดีต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากการอ่าน” ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการศึกษาของเด็กไทย ยังเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเริ่มจาก การจุดประกายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่าย พันธมิตร จัดตั้งโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
สื่อสร้างสรรค์ การเป็นห้องสมุดสีเขียว
04 May 2018
โรงเรียนพระแม่มารี สาธร
กิจกรรม D.I.Y. สมุดทำมือ ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง
04 May 2018
รร. เต่างอยวิทยา
เพิ่มประสิทธิภาพหอสมุดและคลังความรู้
04 May 2018
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
04 May 2018
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
04 May 2018
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
04 May 2018
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างแรงจูงใจและเกิดนิสัยรั..
02 May 2018
รร. เต่างอยวิทยา
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด
20 Apr 2018
   หนังสือในโครงการ
   เพื่อนนักอ่านคนเก่ง